ثبت نام دوره های آموزشی
کالیبراسیون الکتروشوک
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
1258 بازدید

الكتروشوك

از آنجا كه يك دستگاه الكتروشوك در مواقع بسيار حساس در تماس نزديك با بيمار است، از لحاظ صحت عملكرد داراي اهميت ويژهاي است، زيرا اين دستگاه انرژي معادل 5 تا 400 ژول را با ولتاژ بين 1000 تا 6000 ولت و جرياني معادل 1 تا 20 آمپر به بيمار منتقل ميكند.
در هنگام به وجود آمدن فيبريلاسيون بطني و تاكيكاردي، از حالت دفيبريلاتور و در هنگام به وجود آمدن فيبريلاسيون دهليزي از حالت كارديوورژن استفاده ميشود. كارديوورژن وارد نمودن تعداد معيني انرژي الكتريكي (معمولاً به مقدار كم) به قلب در زمان مناسب است. اگر انرژي الكتريكي غير سينكرونيزه (ناهماهنگ) به بيمار مبتلا به تاكيكاردي فوق بطني و بطني داده شود احتمال بروز
VF (فيبريلاسيون بطني) وجود دارد. در اين وضعيت، در حالت ايدهآل پيك سيگنال خروجي دفيبريلاتور بايد با تأخير 30 ميليثانيه منطبق بر سيگنال R موج ECG باشد، البته ولتاژ كمتر است. الكتروشوكها وسايل احياكننده حساسي هستند، خطا يا نقص عملكرد مؤثر آنها به مرگ بيمار منجر شود. دفيبريلاسيون ناموفق ممكن است به علل متعددي از قبيل اعمال نامناسب تكنيك CPR، اشتباه اپراتور، باتريهاي معيوب يا خالي شده (معمولترين اشكال الكتروشوكهايي كه با باتري كار ميكنند.)
اطمينان از سالم بودن دستگاه، صحت عملكرد خروجي آن، ايمن بودن و بررسي وضعيت هشدارها و آلارمهاي دستگاه از اهميت قابل توجهي برخوردار است كه با بازبيني دورهاي (نگهداشت پيشگيرانه) و انجام آزمون كاليبراسيون ميسر ميگردد.

الكتروشوك در سطح خطر بالا قرار دارد. به همين ديل برنامه نگهداشت پيشگيرانه 12 ماهه و 6 ماهه دارد.
پارامترهاي مهم جهت تست و آزمون كاليبراسيون در دستگاه الكتروشوك بهصورت زير است:

- بررسي ميزان انرژي خروجي دستگاه
- بررسي زمان شارژ
- بررسي زمان تخليه انرژي نسبت به نقطه
R در موج قلبي
- بررسي عملكرد صحيح دستگاه در حالت سينكرون
- بررسي تمام پارامترهاي ذكر شده در چند نوع آريتمي

تجهيزات مورد نياز جهت انجام تستهاي كاليبراسيون و
PM:

1- آنالايزر الكتروشوك
2- سيمولاتور
ECG براي بعضي آزمونها، ضربانها و دامنههاي خروجي كاليبره شده مورد نياز است.
3- اهممتر اندازهگيري مقاومت زمين
4- اندازهگير جريان نشتي يا آنالايزر ايمني الكتريكي
5- كرونومتر يا ساعت ثانيه شمار

با استفاده از دستگاه كاليبراتور الكتروشوك كليه پارامترهاي مربوط به مد دفيبريلاتور شامل انرژي، پيك ولتاژ، پيك جريان، طول موج و زمان شارژ قابل اندازهگيري است.
با تست اين پارامترها، كاربر از ميزان انرژي، ولتاژ و جريان موج اطمينان حاصل مينمايد. ضمن آنكه طول موج در دو پيك خروجي اندازهگيري ميشود (در 10% و 50% از پيك ولتاژ). همچنين كاليبراتور الكتروشوك قابليت تست زمان شارژ شدن در مد كارديوورژن را داراست. از آنجايي كه در اين مد مدت زمان عملكرد الكروشوك بعد از آشكار شدن موج
QRS به مرگ و زندگي بيمار ميانجامد، دقت و عملكرد دستگاه از لحاظ زماني داراي اهميت است.
در حالت ايدهآل (بر طبق استاندارد
ANSI/AAMI) پيك سيگنال خروجي دفيبريلاتور بايد با تأخير 30 ميليثانيه منطبق بر سيگنال R موج ECG باشد.

بر اساس اين استاندارد ميانگين مقاومت بدن 50 اهم در نظر گرفته ميشود و در صورت تخليه انرژي خروجي در مقاومت 50 اهمي ميزان اختلاف مجاز انرژي انتخابي نسبت به انرژي واقعي خروجي حدود 15%+-2 ژول در نظر گرفته ميشود. از اين رو كاليبراتور الكتروشوك بايد توانايي شبيهسازي بدن انسان با يك مقاومت داخلي 5 اهم را داشته باشد. همچنين بر اساس اين استاندارد يك دفيبريلاتور بايد توانايي دشارژ 15 پالس با مقدار انرژي ماكزيمم را در عرض كمتر از 5 دقيقه در يك مقاومت 50 اهمي داشته باشد.
اندازهگيري مقاومت زمين، جريانهاي نشتي بدنه،پيوستگي كابل پدال از ديگر تستهايي كه بايد به روي دستگاه الكتروشوك انجام گيرد.
آزمونهاي كمي در كاليبراسيون و نگهداشت پيشگيرانه و محدوده مجاز آنها در جدول زير بهطور خلاصه آورده شده است.
شرح آزمون محدوده مجاز
مقاومت زمين كمتر يا مساوي 5/0 اهم
جريان نشتي بدنه كمتر يا مساوي 300 ميكروآمپر
پيوستگي پدل كمتر يا مساوي 15/0 اهم
كاليبراسيون ضربان
آلارم ضربان
حد انرژي پدل داخلي كمتر يا مساوي
j50
انرژي خروجي
انرژي بعد از 60 ثانيه بيشتر يا مساوي 85% يا طبق مشخصات كارخانه
زمان شارژ و انرژي ماكزيمم كمتر يا مساوي 15 ثانيه
 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر