ثبت نام دوره های آموزشی
دوره های تعمیرات تجهیزات پزشکی سال1399:
1) دوره شماره یک تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 16 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
2)دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 16 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
3)دوره شماره دو تجهیزات دندانپزشکی از تاریخ 23 فروردین 99 بصورت محازی و حضوری برگزار میگردد. ظرفیت تکمیل است.
4)دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 23 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
5) دوره شماره یک تجهیزات آزمایشگاهی از تاریخ 6 اردیبهشت 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می شود. طرفیت تکمیل است.
6)دوره شماره سه تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 13 اردیبهشت 99 بصورت  حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
7)دوره شماره سه تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 13فروردین 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
8)دوره شماره یک بورد تجهیزات پزشکی از تاريخ 17خرداد 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
9)دوره شماره چهار تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 23اردیبهشت 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
10) دوره شماره یک کالیبراسیون از 20 خرداد بصورت مجازی برگزار می شود. ظرفیت تکمیل است.
11)دوره شماره یک تجهیزات تصویربرداری از 20 اردیبهشت بصورت حضوری شروع میشود. ظرفیت خالی 2 نفر است.
12) دوره شماره چهار تجهیزات اتاق عمل از 23 اردیبهشت بصورت حضوری شروع میشود. ظرفیت تکمیل است.
13) دوره شماره پنج تجهیزات دندانپزشکی از 17 خرداد بصورت حضوری شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
14) دوره شماره یک اصول بازرگانی از 17 خرداد شروع می شود. ظرفیت خالی 5 نفر است.
15) دوره شماره دو تجهیزات آزمایشگاهی از 24 خرداد شروع می شود. ظرفیت خای 2 نفر است.
16) دوره شماره یک الکترونیک 10 خرداد شروع می شود. ظرفیت خالی 6 نفر است.
17) دوره شماره پنج تجهیزات اتاق عمل 10 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
18) دوره شماره دو تجهیزات تصویربرداری از 24 خرداد شروع می شود. ظرفیت خالی 5 نفر است.
19) تجهیزات اتاق عمل از 31 خرداد ماه شروع میشود و ظرفیت 6 نفر خالی است
20) تجهیزات دندانپزشکی از 31 خرداد شروع میشود و ظرفیت آن 2 نفرخالی است.
21) دوره تعمیرات برد از 11 مرداد شروع میشود و ظرفیت 6  نفرخالی  است
22) دوره کالیبراسیون از 4 مرداد شروع میشود و ظرفیت 6 نفر خالی است.
دوره های تعمیرات تجهیزات  پزشکی سال 1398:
1) دوره شماره یک تجهیزات دندانپزشکی از 24 فروردین شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
2) دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از هفت اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
3) دوره شماره یک تجهیزات تصویربرداری از هشت اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
4) دوره شماره دو تجهیزات دندانپزشکی از ده اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
5) دوره شماره یک بورد از 14 اردیبهشت شروع می شود ظرفیت تکمیل شد.
6) دوره شماره یک کالیبراسیون از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
7) دوره شماره سه تجهیزات دندانپزشکی از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
8)دوره شماره یک الکترونیک از 7 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
9)دوره شماره يک تجهیزات آزمایشگاهی از 18 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
10) دوره شماره چهار تجهیزات دندانپزشکی از 4 خرداد ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
11) دوره شماره پنج تجهیزات دندانپزشکی از 18 خرداد ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
12) دوره شماره دو تجهیزات اتاق عمل از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
13) دوره شماره دو تجهیزات تصویربرداری از 28 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
14) دوره شماره دو کالیبراسیون از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
15) دوره شماره دو الکترونیک از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
16) دوره شماره سه تجهیزات اتاق عمل از 4 خردادشروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
17) دوره شماره دو بورد از 18 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
18) دوره شماره سه تجهیزات تصویربرداری از 25 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
19) دوره شماره چهار تجهیزات اتاق عمل از 18 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
20) دوره شماره پنج تجهیزات اتاق عمل از یک تیر ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
21) دوره شماره شش تجهیزات دندانپزشکی از نهم تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
22) دوره شماره هفت تجهیزات دندانپزشکی از 29 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
23) دوره شماره شش تجهیزات اتاق عمل از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد
24) دوره شماره دو تجهیزات آزمایشگاهی از 25 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
25) دوره شماره سه تجهیزات تصویربرداری از 15 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
26) دوره شماره هشت تجهیزات دندانپزشکی از 12 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
27) دوره شماره یک اصول بارزگانی از 15 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
28) دوره شماره هفت تجهیزات اتاق عمل از 12 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
29) دوره شماره هشت تجهیزات دندانپزشکی از 26 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
30) دوره شماره هشت تجهیزات اتاق عمل از 26 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
31) دوره شماره سه کالیبراسیون از 5 مرداد شروع می شود. ظرفیت  تکمیل شد.
32) دوره شماره چهار تجهیزات تصویربرداری از 5 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
33) دوره شماره سه تجهیزات آزمایشگاهی از 19 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
34) دوره شماره نه تجهیزات اتاق عمل از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
35) دوره شماره پنج تجهیزات تصویربرداری از 26 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
36) دوره شماره چهار تجهیزات آزمایشگاهی از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
37) دوره شماره چهار کالیبراسیون از 2 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
38) دوره شماره نه تجهیزات دندانپزشکی از 3 شهریور آغاز می شود. ظرفیت تکمیل شد.
39) دوره بانکوک تجهیزات اتاق عمل از 14 شهریور آغاز می شود. ظرفین تکمیل شد.
40) دوره شماره ده تجهیزات اتاق عمل از 23 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
41) دوره شماره ده تجهیزات دندانپزشکی از 24 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
42) دوره شماره یازده تجهیزات دندانپزشکی از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
43) دوره شماره شش تجهیزات تصویربرداری از 23 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
44)دوره شماره دوازده تجهیزات دندانپزشکی از 28 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
45) دوره شماره پنج تجهیزات آزمایشگاهی از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تمکیل شد.
46) دوره شماره سه الکترونیک از 20 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
47) دوره شماره دو اصول بازرگانی از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
48) دوره شماره سه بورد از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تمکیل شد.
49) دوره شماره یازده تجهیزات اتاق عمل از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
50) دوره شماره دوازده تجهیزات اتاق عمل از 20 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
51) دوره شماره سیزده تجهیزات دندانپزشکی از 11 آبان شروع میشود. ظرفیت تکمیل تکمیل شد.
52) دوره شماره پنج کالیبراسیون از 29 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
53) دوره شماره هفت تجهیزات تصویربرداری از 20 مهر شروع میشود. ظرفیت تکمیل شد.
54) دوره شماره شش تجهیزات آزمایشگاهی از 28 مهر شروع می شود. ظرفیت خالی  تکمیل شد.
55) دوره شماره سیزده تجهیزات اتاق عمل از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
56) دوره شماره چهار بورد از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
57) دوره شماره هفت تجهیزات آزمایشگاهی از 18 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
58) دوره شماره چهارده تجهیزات اتاق عمل از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
59) دوره شماره چهارده تجهیزات دندانپزشکی از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
60) دوره شماره سه اصول بازرگانی از 16 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
61) دوره شماره هشت تجهیزات تصویربرداری از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
62)دوره شماره پانزده تجهیزات دندانپزشکی از 9 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
63)دوره شماره پنج بورد از 7 آذر شروع میشود. ظرفیت تکميل می باشد.
64) دوره شماره چهار اصول بازرگانی از 29 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
65) دوره شماره شش کالیبراسیون از 14 دی شروع می شود. ظرفیت تکميی می باشد.
66) دوره شماره شانزده تجهیزات دندانپزشکی از 23 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
67) دوره شماره نه تجهیزات تصویربرداری از 19 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
68) دوره شماره پانزده تجهیزات اتاق عمل از 11 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
69) دوره شماره هشت تجهیزات آزمایشگاهی از25آذر شروع می شود ظرفیت تکمیل می باشد.
70) دوره شماره هفت کالیبراسیون از 12 بهمن شروع می شود ظرفیت تکمیل می باشد.
71) دوره شماره شش بورد از 14 دی شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
72) دوره شماره هفده تجهزیات دندانپزشکی از 1 دی شروع میشود. ظرفیت تکمیل می باشد.
73) دوره شماره نه تجهیزات آزمایشگاهی از 7 دی شروع می شود. ظرفیت تکميل می باشد.
74) دوره شماره هجده تجهیزات دندانپزشکی از 10 دی شروع می شود. ظرفیت  تکمیل می باشد.
75) دوره شماره شانزده تجهیزات اتاق عمل از 1دی شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
76) دوره شماره هفده  تجهیزات اتاق عمل از 28 دی شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
77) دوره شماره ده تجهیزات تصویربرداری از 1 دی شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
78) دوره شماره نوزده تجهيزات دندانپزشکی از 28 دی شروع می شود. ظرفيت تکمیل می باشد.
79) دوره شماره یازده تجهیزات تصویربرداری از 12 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
80) دوره شماره  چهار الکترونیک از 21 دی شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
81) دوره شماره بیست تجهیزات دندانپزشکی از 12 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
82)دوره شماره هجده تجهیزات اتاق عمل از 26 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
83) دوره شماره ده تجهیزات آزمایشگاهی از 5 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
86) دوره شماره نوزده تجهیزات اتاق عمل از 10 اسفند شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
87) دوره شماره بیست و یک تجهیزات دندانپزشکی از 10 اسفند شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
88) دوره شماره پنج الکترونیک از 20 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
89) دوره شماره بیست تجهیزات اتاق عمل از 19 اسفند شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
90) دوره شماره بیست و دو تجهیزات دندانپزشکی از 19 اسفند شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
کلیه دوره های نیمه خصوصی سال 98 تکمیل گرديد. کلا 90 دوره نیمه خصوصی و 24 دوره عمومی در سال 98 تشکیل شد.