ثبت نام دوره های آموزشی
دوره های تعمیرات تجهیزات پزشکی سال1399:
1) دوره شماره یک تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 16 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
2)دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 16 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
3)دوره شماره دو تجهیزات دندانپزشکی از تاریخ 23 فروردین 99 بصورت محازی و حضوری برگزار میگردد. ظرفیت تکمیل است.
4)دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 23 فروردین 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
5) دوره شماره یک تجهیزات آزمایشگاهی از تاریخ 6 اردیبهشت 99 بصورت مجازی و حضوری برگزار می شود. طرفیت تکمیل است.
6)دوره شماره سه تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 13 اردیبهشت 99 بصورت  حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
7)دوره شماره سه تجهیزات اتاق عمل از تاريخ 13فروردین 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
8)دوره شماره یک بورد تجهیزات پزشکی از تاريخ 17خرداد 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
9)دوره شماره چهار تجهیزات دندانپزشکی از تاريخ 23اردیبهشت 99 بصورت حضوری برگزار می گردد. ظرفیت تکمیل است.
10) دوره شماره یک کالیبراسیون از 20 خرداد بصورت مجازی برگزار می شود. ظرفیت تکمیل است.
11)دوره شماره یک تجهیزات تصویربرداری از 20 اردیبهشت بصورت حضوری شروع میشود. ظرفیت تکمیل  است.
12) دوره شماره چهار تجهیزات اتاق عمل از 23 اردیبهشت بصورت حضوری شروع میشود. ظرفیت تکمیل است.
13) دوره شماره پنج تجهیزات دندانپزشکی از 17 خرداد بصورت حضوری شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
14) دوره شماره یک اصول بازرگانی از 19 مرداد شروع می شود و ظرفیت تکمیل است.
15) دوره شماره دو تجهیزات آزمایشگاهی از 14 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
16) دوره شماره یک الکترونیک 8 تیرشروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
17) دوره شماره پنج تجهیزات اتاق عمل 10 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
18) دوره شماره دو تجهیزات تصویربرداری از 21 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
19)دوره شماره پنج  تجهیزات اتاق عمل از 31 خرداد ماه شروع میشود و ظرفیت تکمیل است
20)  دوره شماره شش تجهیزات دندانپزشکی از 31 خرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
21)  دوره شماره دو دوره تعمیرات برد از 11 مرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
22) دوره شماره دو کالیبراسیون از 4 مرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
23)دوره شماره هفت تجهیزات دندانپزشکی از 14 تیر شروه میشود. ظرفیت تکمیل است.
24) دوره شماره هشت تجهیزات دندانپزشکی از 28 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
25)دوره شماره شش تجهیزات اتاق عمل از 10 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
26) دوره شماره سه تجهیزات آزمایشگاهی از 4 مرداد است. ظرفیت تکمیل است.
27) دوره شماره هفت تجهیزات اتاق عمل از 28 تیر شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
28) دوره هشت تجهیزات اتاق عمل از 19 مرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
29) دوره نهم تجهیزات دندانپزشکی از 7 مرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
30) دوره دهم تجهیزات دندانپزشکی از 28مرداد شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
31) دوره شماره چهار آزمایشگاهی از 1 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
31) دوره سوم تصویر برداری از 22 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
32) دوره سوم تعمیرات برد از 15 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است
33) دوره سوم کالیبراسیون از 3 آبان شروع میشود و ظرفیت خالی 2 نفر است.
34) دوره یازدهم تجهیزات دندانپزشکی 15 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
35)دوره نهم  تجهیزات اتاق عمل 15 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
36) دوره دهم تجهیزات اتاق عمل 25 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
37) دوره یازدهم تجهیزات آزمایشگاهی از 5 مهر شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
38) دوره چهارم برد از 3 آبان ماه شروع میشود و ظرفیت خالی 3 نفر است.
39) دوره دوازدهم دندانپزشکی 25 شهریور شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
40) دوره سیزدهم دندانپزشکی 5 مهر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
41) دوره چهاردهم دندانپزشکی 15 مهر ماه است و ظرفیت خالی 6 نفر است.
42) دوره یازدهم اتاق عمل 15 مهر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
43) دوره دوازدهم اتاق عمل 27 مهر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
44) دوره چهارم تصویر برداری 24 آبان ماه است و ظرفیت تکمیل است.
45) دوره دوازدهم تجهیزات آزمایشگاهی از 3 آبان ماه شروع میشود و تکمیل است.
46) دوره سیزدهم تجهیزات اتاق عمل از 10 آبان ماه شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
47) دوره چهاردهم تجهیزات اتاق عمل از 24 آبان ماه شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
48) دوره چهارم اصول بازرگانی از 15 آذر ماه شروع میشود و ظرفیت تکمیل است.
49) دوره دوازدهم تجهیزات دندانپزشکی 17 آبان ماه است و ظرفیت تکمیل است.
50) دوره سیزدهم تجهیزات دندانپزشکی 27 آبان ماه است و ظرفیت تکمیل است.
51) دوره پانزدهم تجهیزات اتاق عمل 8 آذر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
52) دوره پنجم تصویر برداری 22 آذر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
53) دوره سیزدهم آزمایشگاهی  1 آذر ماه است و ظرفیت  تکمیل است.
54) دوره پنجم برد 1 آذر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
55) دوره چهارم کالیبراسیون 15 آذر ماه است و ظرفیت تکمیل است.
56) دوره چهاردهم تجهیزات دندانپزشکی 15 آذر است و ظرفیت تکمیل است.
57) دوره پانزدهم تجهیزات دندانپزشکی 6 دی ماه است و ظرفیت تکمیل است.
58) دوره شانزدهم تجهیزات دندانپزشکی 16 دی ماه است و ظرفیت تکمیل است.
59) دوره شانزدهم تجهیزات اتاق عمل 29 آذر است و ظرفیت تکمیل است.
60) دوره هفدهم تجهیزات اتاق عمل 13 دی است و تکمیل ظرفیت است.
61) دوره ششم تصویر برداری 20 دی ماه است و تکمیل ظرفیت است.
62) دوره چهاردهم آزمایشگاهی 27 دی است تکمیل ظرفیت است.
63) دوره ششم بورد 9 اسفند است و ظرفیت باقی مانده 2 نفر است.
64) دوره پنجم کالیبراسیون  27 دی است و تکمیل ظرفیت است.
65) دوره دوم اصول بازرگانی 29 آذر است و ظرفیت تکمیل است.
66) دوره سوم اصول بازرگانی 9 اسفند است و  ظرفیت تکمیل است.
67) دوره هجدهم اتاق عمل 27 دی است و تکمیل ظرفیت است.
68) دوره هفدهم تجهیزات دندانپزشکی 4 بهمن است و تکمیل ظرفیت است.
69) دوره پانزدهم تجهیزات آزمایشگاهی 18 بهمن است و ظرفیت تکمیل است.
70) دوره هفتم تصویر برداری 18 بهمن است و ظرفیت تکمیل است.
71) دوره هجدهم تجهیزات دندانپزشکی 25 بهمن است و ظرفیت تکمیل است.
72) دوره نوزدهم تجهیزات اتاق عمل 11 بهمن است و ظرفیت تکمیل است.
73) دوره بیستم تجهیزات اتاق عمل 25 بهمن است و ظرفیت تکمیل است.
74) دوره بیست و یکم اتاق عمل 9 اسفند است و ظرفیت تکمیل است.
75) دوره بیست و دوم اتاق عمل 19 اسفند است و ظرفیت 1 نفر است.
76) دوره نوزدهم تجهیزات دندانپزشکی 5 اسفند است و ظرفیت تکمیل است.
77) دوره بیستم تجهیزات دندانپزشکی 16 اسفند است و ظرفیت باقی مانده 1 نفر است.
78) دوره ششم کالیبراسیون 16 اسفند است و ظرفیت باقی مانده 3 نفر است.
79) دوره شانزدهم تجهیزات آزمایشگاهی 16 اسفند است و ظرفیت باقی مانده 1 نفر است.
 
دوره های تعمیرات تجهیزات  پزشکی سال 1398:
1) دوره شماره یک تجهیزات دندانپزشکی از 24 فروردین شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
2) دوره شماره یک تجهیزات اتاق عمل از هفت اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
3) دوره شماره یک تجهیزات تصویربرداری از هشت اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
4) دوره شماره دو تجهیزات دندانپزشکی از ده اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
5) دوره شماره یک بورد از 14 اردیبهشت شروع می شود ظرفیت تکمیل شد.
6) دوره شماره یک کالیبراسیون از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
7) دوره شماره سه تجهیزات دندانپزشکی از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
8)دوره شماره یک الکترونیک از 7 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد. 
9)دوره شماره يک تجهیزات آزمایشگاهی از 18 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
10) دوره شماره چهار تجهیزات دندانپزشکی از 4 خرداد ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
11) دوره شماره پنج تجهیزات دندانپزشکی از 18 خرداد ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
12) دوره شماره دو تجهیزات اتاق عمل از 21 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
13) دوره شماره دو تجهیزات تصویربرداری از 28 اردیبهشت شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
14) دوره شماره دو کالیبراسیون از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
15) دوره شماره دو الکترونیک از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
16) دوره شماره سه تجهیزات اتاق عمل از 4 خردادشروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
17) دوره شماره دو بورد از 18 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
18) دوره شماره سه تجهیزات تصویربرداری از 25 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
19) دوره شماره چهار تجهیزات اتاق عمل از 18 خرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
20) دوره شماره پنج تجهیزات اتاق عمل از یک تیر ماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
21) دوره شماره شش تجهیزات دندانپزشکی از نهم تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
22) دوره شماره هفت تجهیزات دندانپزشکی از 29 تیر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
23) دوره شماره شش تجهیزات اتاق عمل از 22 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد
24) دوره شماره دو تجهیزات آزمایشگاهی از 25 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
25) دوره شماره سه تجهیزات تصویربرداری از 15 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
26) دوره شماره هشت تجهیزات دندانپزشکی از 12 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
27) دوره شماره یک اصول بارزگانی از 15 تیرماه شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
28) دوره شماره هفت تجهیزات اتاق عمل از 12 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
29) دوره شماره هشت تجهیزات دندانپزشکی از 26 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
30) دوره شماره هشت تجهیزات اتاق عمل از 26 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
31) دوره شماره سه کالیبراسیون از 5 مرداد شروع می شود. ظرفیت  تکمیل شد.
32) دوره شماره چهار تجهیزات تصویربرداری از 5 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
33) دوره شماره سه تجهیزات آزمایشگاهی از 19 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
34) دوره شماره نه تجهیزات اتاق عمل از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
35) دوره شماره پنج تجهیزات تصویربرداری از 26 مرداد شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
36) دوره شماره چهار تجهیزات آزمایشگاهی از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
37) دوره شماره چهار کالیبراسیون از 2 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
38) دوره شماره نه تجهیزات دندانپزشکی از 3 شهریور آغاز می شود. ظرفیت تکمیل شد.
39) دوره بانکوک تجهیزات اتاق عمل از 14 شهریور آغاز می شود. ظرفین تکمیل شد.
40) دوره شماره ده تجهیزات اتاق عمل از 23 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
41) دوره شماره ده تجهیزات دندانپزشکی از 24 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
42) دوره شماره یازده تجهیزات دندانپزشکی از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
43) دوره شماره شش تجهیزات تصویربرداری از 23 شهریور شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
44)دوره شماره دوازده تجهیزات دندانپزشکی از 28 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
45) دوره شماره پنج تجهیزات آزمایشگاهی از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تمکیل شد.
46) دوره شماره سه الکترونیک از 20 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل است.
47) دوره شماره دو اصول بازرگانی از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
48) دوره شماره سه بورد از 9 شهریور شروع می شود. ظرفیت تمکیل شد.
49) دوره شماره یازده تجهیزات اتاق عمل از 6 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
50) دوره شماره دوازده تجهیزات اتاق عمل از 20 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
51) دوره شماره سیزده تجهیزات دندانپزشکی از 11 آبان شروع میشود. ظرفیت تکمیل تکمیل شد.
52) دوره شماره پنج کالیبراسیون از 29 مهر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
53) دوره شماره هفت تجهیزات تصویربرداری از 20 مهر شروع میشود. ظرفیت تکمیل شد.
54) دوره شماره شش تجهیزات آزمایشگاهی از 28 مهر شروع می شود. ظرفیت خالی  تکمیل شد.
55) دوره شماره سیزده تجهیزات اتاق عمل از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
56) دوره شماره چهار بورد از 11 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
57) دوره شماره هفت تجهیزات آزمایشگاهی از 18 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
58) دوره شماره چهارده تجهیزات اتاق عمل از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
59) دوره شماره چهارده تجهیزات دندانپزشکی از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
60) دوره شماره سه اصول بازرگانی از 16 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل شد.
61) دوره شماره هشت تجهیزات تصویربرداری از 25 آبان شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
62)دوره شماره پانزده تجهیزات دندانپزشکی از 9 آذر شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.
63)دوره شماره پنج بورد از 7 آذر شروع میشود. ظرفیت تکميل می باشد.
64) دوره شماره چهار اصول بازرگانی از 29 بهمن شروع می شود. ظرفیت تکمیل می باشد.