ثبت نام دوره های آموزشی
دستورالعمل کنترل و نگهداری سانتریفوژ
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
0 نظر
922 بازدید

ردیف

نام تجهیز

شرح اقدام

1

سانتريفوژ معمولي

 

1- دستگاه به صورت هفتگی  با محلول آب ژاول رقیق (1/0 درصد به شرط داشتن کلر فعال 5 درصد) تمیز شود.

2- در صورت شکستن لوله داخل سانتریفوژ ضمن رعایت نکات ایمنی، بعد از نیم ساعت ته نشست آئروسل ها، دستگاه با آب ژاول 10 درصد تمیز شود.

3- هر سه ماه كنترل مياني (از نظر دور و زمان) توسط بخش فني انجام گيرد. 

4- کالیبراسیون  توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود.

5- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری باگاز آغشته به الکل 70 درصدبه صورت هفتگی انجام پذیرد.

 

2

سانتريفوژ يخچال دار

1- با توجه به میزان کارکرد کم دستگاه هر سه ماه یک بار با محلول آب ژاول (1/0 درصد به شرط داشتن کلر فعال 5 درصد) تمیز شود.

2- در صورت شکستن لوله داخل سانتریفوژ ضمن رعایت نکات ایمنی، بعد از نیم ساعت ته نشست آئروسل ها، دستگاه باید با آب ژاول 10 درصد تمیز شود.

3- ماهی یک بار  واشر درب دستگاه کنترل شود. در صورت چرب نبودن با روغن مخصوص، واشر درب روتور را چرب نمائید.

4- با توجه به میزان کارکرد کم دستگاه هر شش ماه كنترل مياني (از نظر دور و زمان) توسط بخش فني انجام گيرد.

5- کالیبراسیون  توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود.

6- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری  با  گاز  آغشته به الکل 70 درصد  به صورت هفتگی انجام پذیرد.

 

 

 

 
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر